Kitchen window. Indiana. Added the plant shelf today and I’m loving it.

 Kitchen window. Indiana. Added the plant shelf today and I’m loving it.


Kitchen window. Indiana. Added the plant shelf today and I’m loving it.
via reddit