Fisher House. Hatboro, Pennsylvania. 1967. Louis I. Kahn

Fisher House. Hatboro, Pennsylvania. 1967. Louis I. Kahn


Fisher House. Hatboro, Pennsylvania. 1967. Louis I. Kahn