Carmel Valley Residence / Piechota Architectsph: Joe Fletcher

Carmel Valley Residence / Piechota Architectsph: Joe Fletcher

Carmel Valley Residence / Piechota Architectsph: Joe Fletcher

Carmel Valley Residence / Piechota Architectsph: Joe Fletcher

Carmel Valley Residence / Piechota Architectsph: Joe Fletcher

Carmel Valley Residence / Piechota Architectsph: Joe Fletcher

Carmel Valley Residence / Piechota Architectsph: Joe Fletcher

Carmel Valley Residence / Piechota Architectsph: Joe Fletcher

Carmel Valley Residence / Piechota Architectsph: Joe Fletcher

Carmel Valley Residence / Piechota Architectsph: Joe Fletcher

Carmel Valley Residence / Piechota Architectsph: Joe Fletcher


Carmel Valley Residence / Piechota Architectsph: Joe Fletcher