House in Kita-Koshigaya / Tamotsu Ito + Satoshi Numanoiph: Masaharu Okuda

House in Kita-Koshigaya / Tamotsu Ito + Satoshi Numanoiph: Masaharu Okuda

House in Kita-Koshigaya / Tamotsu Ito + Satoshi Numanoiph: Masaharu Okuda

House in Kita-Koshigaya / Tamotsu Ito + Satoshi Numanoiph: Masaharu Okuda

House in Kita-Koshigaya / Tamotsu Ito + Satoshi Numanoiph: Masaharu Okuda

House in Kita-Koshigaya / Tamotsu Ito + Satoshi Numanoiph: Masaharu Okuda

House in Kita-Koshigaya / Tamotsu Ito + Satoshi Numanoiph: Masaharu Okuda

House in Kita-Koshigaya / Tamotsu Ito + Satoshi Numanoiph: Masaharu Okuda

House in Kita-Koshigaya / Tamotsu Ito + Satoshi Numanoiph: Masaharu Okuda

House in Kita-Koshigaya / Tamotsu Ito + Satoshi Numanoiph: Masaharu Okuda

House in Kita-Koshigaya / Tamotsu Ito + Satoshi Numanoiph: Masaharu Okuda


House in Kita-Koshigaya / Tamotsu Ito + Satoshi Numanoiph: Masaharu Okuda